V roce 1531 se v městě Mexiko zjevil na tilmě indiána Juana Diega obraz Panny Marie. Zjevení se uskutečnilo před zrakem biskupa Juana de Zumarragy a několika dalších přítomných. Tento obraz, nazvaný Panna Maria Guadalupská, dodnes  visí v bazilice stojící na místě zjevení.

Zjevení Panny Marie - příběh Juana Diega

Vše se událo na začátku prosince roku 1531. Indián Juan Diego šel za rozednění do města Mexika (tehdy nazývaného Tlatilolco) k výuce katechismu a na mši. Když šel po úpatí kopce Tepeyac, zjevila se mu krásná dívka, indiánského vzezření, která mu sdělila, že je Svatá Maria, Matka Boží. Řekla mu, že si přeje, aby jí na tomto místě byla postavena kaple a s tímto přáním poslala Juana Diega do města za biskupem.

Po příchodu do města zamířil Juan rovnou do domu biskupa, který ho po dlouhém čekání přijal. Vše mu vyprávěl a sdělil přání Panny Marie. Biskup mu však příliš nevěřil a řekl, ať přijde následující den ještě jednou, aby si ho znovu vyslechl.  Juan odešel a na kopci se mu opět zjevila Panna Maria. Vše jí řekl a prosil, aby místo něj poslala někoho váženějšího, kdo by měl více důvěry. Ona však trvala na tom, aby to byl právě on a řekla, ať jde zítra znovu k biskupovi.

Druhý den šel tedy Juan opět k biskupovi a znovu mu sdělil přání Panny Marie. Biskup i přes podrobné Juanovo vyprávění nevěřil a řekl, že je třeba nějaké znamení, aby mohl uvěřit. Když Juan odešel, nechal jej biskup sledovat svými pomocníky. On jim však k jejich nelibosti po chvíli zmizel. Rozmrzelí se vrátili k biskupovi, kterého přesvědčili aby Juanovi nevěřil a usnesli se, že jej příště uvězní. Na kopci se Juanovi již potřetí zjevila Panna Maria a on jí prosil, ať mu dá znamení pro biskupa, aby uvěřil. Ona mu řekla ať přijde zítra, že mu dostane znamení, které přinese biskupovi.

Když přišel Juan domů, zjistil že jeho strýc náhle těžce onemocněl, a že mu již nezbývá příliš času. Další den, kdy měl přinést biskupovi znamení, jej strýc požádal, aby šel do města a přivedl mu kněze. Když přišel Juan k úpatí kopce, kde mu zjevovala Panna Maria, zvolil jinou cestu v domnění, že se jí vyhne a ona jej nezdrží v cestě pro kněze. Ona ho však viděla, sešla k němu, a Juan jí pověděl o nemocném strýci, kterému jde pro kněze. Panna Maria řekla, že se nemusí bát, že strýc je již uzdraven.  To jej potěšilo a uklidnilo. Žádal ji tedy, aby ho poslala k biskupovi se znamením. Řekla mu, ať jde na místo, kde ji viděl poprvé a natrhá tam květiny. Juan udělal co žádala a natrhal spoustu květin, jež byly v plném květu, i když byla doba kdy přicházely mrazy a rostly v místě, kde by vůbec růst neměly. Květy  vložil do svého pláště, přinesl je Panně Marii, ta je vzala do rukou a vrátila do pláště. Juanovi nařídila, aby plášť otevřel pouze v přítomnosti biskupa!

Když Juan přišel k domu biskupa, stáli tam jeho pomocníci, kteří ho nechtěli pustit. Po delší době k němu přistoupili a všimli si, že má v plášti květiny. Byli překvapeni a chtěli mu je vzít, ale jakmile se je pokusili uchopit, květiny se změnily a najednou vypadaly jakoby by byly na plášti našity či namalovány. Lekli se a ihned Juana zavedli k biskupovi. Juan biskupovi vyprávěl jak ho Panna Maria poslala natrhat květiny, jež přinesl. Potom otevřel plášť a zatímco květiny vypadávaly na zem, na plášti se před zrakem biskupa a několika dalších služebných zjevil obraz Panny Marie. Biskup poklekl a sním všichni přítomní a modlil se za odpuštění, že nevěřil.

Později když se Juan vrátil domů, zjistil, že je jeho strýc zdráv tak jak Panna Maria řekla. Jeho strýci se taktéž zjevila a řekla mu, že má jít za biskupem, sdělit mu vše co viděl a říct, že obraz má být nazván Panna Maria Guadalupská. Na místě zjevení byla postavena kaple, ze které je dnes bazilika a kde dodnes visí onen obraz Panny Marie Guadalupské.

Obraz Panny Marie Guadalupské ve větším měřítku

Příběh Juana Diega ve filmové podobě možno shlédnout zde:

část1 10:26 min

část2 10:34 min

 

Odkaz skrytý v obraze

Aby zázrak nebyl zapomenut,  nese tento obraz Panny Marie odkaz, jež rozluštila věda až za dalších 400 let od samotného zjevení. Právě věda, i po několika stech letech, dává doslova nahlédnout do událostí z roku 1531. Už samotná skutečnost, že se obraz Panny Marie Guadalupské uchoval do dnešní doby je zázrakem, neboť plátno na kterém se nachází má životnost 40 let a poté se rozpadá. Obraz je barevný a barvy mění odstín dle vzdálenosti a úhlu pozorování a je tak dokonalý, že využívá tkaninu k dosažení prostorovosti. Někdy v 1. polovině 20. století  byla fotograficky pořízena zvětšenina tváře. Při pozorování  lupou si fotograf všimnul v očích Panny Marie obrysu tváře. Později se ukázalo, že ona tvář patří Juanu Diegovi.

Výzkumy v dalších letech za pomocí dokonalejší techniky odhalily existenci ještě dalších postav v očích Panny Marie, kde se tak skrývá celý obraz toho, jak Juan Diego vysypává  květy z pláště. Je zřejmé, že Panna Maria byla na místě zjevení obrazu a její přítomnost se zobrazila na plášti Juana Diega podobně jako na fotografii, včetně toho co sama viděla.

Obraz je tak kvalitní, že se podařilo jednotlivé postavy identifikovat. Toto vše se nachází v očích o velkosti špendlíkové hlavičky. Přitom obraz se zrcadlí na pupile při dopadu světla, což je  vlastnost, kterou fotografie nemají. Obraz nemá žádnou ochranou vrstvu. Bez podkladu a  ochranné vrstvy by se však obraz i plátno mělo zničit. Obraz je  ale naprosto v pořádku i přesto, že byl vystaven kouři svíček a doteků mnoha poutníků. Je vystaven za hlavním oltářem a pro velmi vysoký počet poutníků je k němu postavena soustava pohyblivých dopravníků, které přivážejí poutníky, kdy každý má možnost se zdržet u obrazu jen po určitou dobu.

Pohled do Guadalupe 

Informace do příspěvku jsem  čerpal z http://web.katolik.cz/feeling/1_6.htm , kde je možno najít další podrobné informace o Guadalupe. Zde bych doporučoval věnovat pozornost odstavci nazvaném NICAN MOPOHUA MOTECPANA, který se nachází na konci dokumentu na béžovém podkladu. Je to zpráva o událostech v Guadalupe, jež se dochovala z 16. století a která podrobně zachycuje příběh Juana Diega.