Našel jsem v jedné prastaré modlitební knížce.

 

Ó Ježíši, Bože a Spasiteli náš, na kterého národové celé země po tisíciletí toužebně čekali, ty jsi konečně pln milosti a smilování mezi nás přišel. Prosíme tě: dej, abychom v této době adventní pamětlivi byli veliké bídy, do níž hřích uvrhl všechna pokolení lidská, a rozvažovali o zlobě vlastních hříchů a jich smutných následcích. Kéž veliká touha zbožných arciotců starozákonných po vykoupení vzbudí také v nás vroucí touhu po tobě, který jsi samojediným pramenem spásy naší. Osvěť nás, ó Pane, a pohni srdce naše ku pokání upřímnému, abychom se hodně připravili na tvůj milostiplný příchod a v duše své přijali náplň smilování tvého. Amen.

 

Zdroj: Cesta k věčné spáse, Modlitby a duchovní zpěvy pro katolickou mládež na školách obecných a občanských v brněnské diecézi. Sestavil Karel Eichler, rok vydání (asi) 1928