Před věky zvolena. Mariánská píseň, která se zpívá během večerního průvodu se sochami Panny Marie o Zlaté sobotě, hlavní pouti v Žarošicích, jako připomínka přenesení milostné sochy ze starého poutního kostela Ve Vinicích (dnešní Silničná) do farního kostela svaté Anny v Žarošicích.

Celý text ke stažení včetně notového zápisu: Před věky zvolena.pdf

(čerpáno z poutnického koncionálu Salve Regina)

 

1. Před věky zvolená, Panno Maria,

nám za příklad daná, Matičko milá,

my se k tobě utíkáme, Panno Maria,

protož tobě zazpíváme: Salve, Regina!                  

 

2. Když jsi ty na světě rostla v radosti,

Bůh tebe vyvýšil, dal ti milosti,

že máš Matkou Boží býti, Panno Maria,

protož tobě zazpíváme: Salve, Regina!

 

3. K tobě byl poslaný anděl Gabriel,

od Boha vyslaný ten čistý posel,

že máš Syna poroditi, Panno Maria,

protož tě chcem velebiti: Salve, Regina!

 

4. Když jsi ty slyšela anděla ctného

a uleknouce se těchto slov jeho,

řkouce: „Jak bych porodila, muže neznala?“

protož tobě budiž chvála: Salve, Regina!

 

5. Anděl pak odpověď tobě dává již,

že Duch Svatý vstoupil v tebe, Panno, zvíš,

Duch Svatý tě zastiňuje, Panno Maria,

každý k tobě prozpěvuje: Salve, Regina!

 

6. Jak Maria slyší anděla ctného,

praví: „Staniž se mi dle slova tvého.“

Budeš Matkou Boží zvána, Panno Maria,

proto všichni prozpěvujem: Salve, Regina!

 

7. Jak šťastná ta slova Maria řekla,

hned Boha samého v těle počala.

Protož ti díky vzdáváme, Panno Maria,

s pobožností zazpíváme: Salve, Regina!

 

8. Pannou před porodem Maria byla,

Pannou po porodu zase zůstala,

a protož tebe velebí, celá krajina,

každý tobě prozpěvuje: Salve, Regina!

 

9. Když jsi Spasitele v těle nosila,

velikou milost jsi od Boha měla.

I my tebe velebíme, Panno Maria

a tobě prozpěvujeme: Salve, Regina!

 

10. Přes hory kráčelas k svaté Alžbětě

jako k přítelkyni a svojí tetě,

laskavě tě pozdravila svatá Alžběta,

i my též prozpěvujeme: Salve, Regina!

 

11. Porodilas, Panno, nám Spasitele,

obveselila jsi nebesa celé,

protož budiž pozdravema, Panno Maria,

tobě všichni prozpěvujem: Salve, Regina!

 

12. Překrásné lililum, Panno Maria,

vonné konvalium, Matičko milá,

pros a přimlouvej se za nás, u svého Syna

my tobě budem zpívati: Salve, Regina!

 

13. Tys Ester překrásná, Panno Maria,

kterážto za svůj lid krále prosila.

Prosiž za nás Syna svého, Panno Maria,

tak my tobě prozpěvujem: Salve, Regina!

 

14. Nad Judit Maria nepřemožená,

jež Holofernovi hlavu uťala.

Utni zlému ďáblu hlavu, Panno Maria,

my tobě díky vzdáváme: Salve, Regina!

 

15. Ty jsi Betsabea, Matičko milá,

matka Šalamouna, Panno Maria,

jež Adoniáše žádost jemu přednesla,

přednes také naši žádost, Salve Regina!

 

16. Rebeko překrásná, plná milosti,

vypros požehnání a zbav úzkosti,

dej v pokoji živu býti, Panno Maria,

tobě vždy prozpěvovati: Salve, Regina!

 

17. Když sobě vzpomenu na tě, Maria,

tu hned moje srdce pokoje nemá,

abych k tobě nepospíchal, Panno Maria,

protož tobě prozpěvuji: Salve, Regina!

 

18. K tobě, ó Maria, všichni putujem,

modlení, zpívání tobě věnujem,

víme, že to od nás přijmeš, Panno Maria,

tak ti všichni prozpěvujem: Salve, Regina!

 

19. Když pase se přiblíží smrti hodina

a já hříšný musím z tohoto světa,

sprovoď duši mou na věčnost, Panno Maria,

by tobě prozpěvovala: Salve, Regina!

 

20. Amen, ó Maria, když z světa půjdu,

tebe naposledy vzývati budu,

dej tě věčně velebiti, Panno Maria,

na věky prozpěvovati: Salve, Regina!

 

Jak vznikla tradice večerního průvodu na Zlaté sobotě v Žarošicích

„ ...V polovině roku 1783 se začaly nad Žarošicemi stahovat černé mraky. Císař Josef II. zrušil 18. března 1782 starobrněnský klášter cisterciaček v němž žilo třiašedesát sester, a tak Žarošice ztratily svou vrchnost. Další rok přistoupil k zakazování poutí. Dne 12. července 1783 vydal dekret jimž zrušil kaple, kde se konaly bohoslužby střídavě s farním kostelem. Vládním oběžníkem z 21. dubna 1784 a 1. srpna 1785 zakázal poutě úplně. V důsledku císařských nařízení byl i kostel Panny Marie Ve Vinicích uznán jako „zbytečný“ a brzy se začaly přípravy k jeho likvidaci.

Jako každoročně přišli poutníci v sobotu po svátku Narození Panny Marie 11.září 1785 na svoji pouť do Žarošic. Avšak co je tentokrát čekalo za nemilé překvapení? Poutní kostel uzavřen, na něm vyhláška se zákazem poutí. Lid si však věděl rady. Farní kostel svaté Anny v Žarošicích zrušen nebyl, v něm se mohly bohoslužby konat. Proto vnikl do kostela Panny Marie, dal milostnou sochu na nosítka, zapálil svíce a kolem osmé hodiny večerní ve slavném průvodu za zpěvu písně „Před věky zvolena“ ji přenesl do Žarošic. ...“

(Citováno z brožurky PAPEŽSKÁ KORUNOVACE STARÉ MATKY BOŽÍ ŽAROŠSKÉ, DIVOTVŮRKYNĚ MORAVY, autor Marian Rudolf Kosík, O.Praem. , 1999)